Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej on-line kurzů, vzdělávacích akcí a e-booků.

Milí návštěvníci webových stránek www.lenkadanielova.cz,
právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých ebooků (elektronických knih), on-line kurzů a nabídku vzdělávacích akcí.

Na webových
stránkách www.lenkadanielova.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už
přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné
obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít
k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě.
Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“.
Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?
VOP se použijí pro prodej e-booků a on-line kurzů (obojí dohromady bude v dalším textu
zkráceně označováno i jen jako „produkty“) a objednávku workshopů, seminářů, kurzů,
vzdělávacích pobytů (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní. VOP současně
stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.
Samotný nákup produktů a objednávání vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je
popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi
námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve
Smlouvě přednost.
Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím
a vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o
poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako
příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak
Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce,
archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší
objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím
z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:
I. Základní údaje o mně
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
IV. Jak je to s cenou produktů a vzdělávacích akcí jak se platí?
V. Jakým způsobem vám budou produkty a vzdělávací akce dodány?
VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a
jak s autorskými právy?
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ
MUDr. Lenka Danielová
IČ: 88262791
Sídlo: Nádražní 37, Tetčice, 66417
E-mail: lenka.daniel777@gmail.com
Jsem zapsána v živnostenském rejstříku
Nejsem plátce DPH
Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici
pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE
KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu,
kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o
poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).
Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná
vzdělávací akci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.
I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná
vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající
fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).
KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do
objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako
spotřebitel.
CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha
případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze
Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).
CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA
DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření
využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku
(zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující
hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem
internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků
komunikace na dálku.
JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen
„NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?
1. Jako Kupující objednáváte produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze
objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového
formuláře.
2. POPIS PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní naleznete
podrobný popis nabízených e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí, jejich obsah,
informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém
rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů
uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna
uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným
na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační
formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail),
informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“
webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již
není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další
informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.
Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém
rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí
(přílohou) je i faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši
elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je
Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen poplatek
ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně
uvedeno jinak.
Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě
dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem
poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I.
těchto VOP.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li
se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
objednávkou se nadále nezabývám.
Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku
nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky
připojení k internetové síti apod.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?
1. CENA PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena.
Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani
jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí nejsou, cena
uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém
rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).
2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání
vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím
je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu
uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat,
a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by
již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy
odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi
odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku
odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném
zaplacení sjednané ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
– Bezhotovostně bankovním převodem
prostřednictvím platebního portálu.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 9 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum
splatnosti je uvedené na faktuře.
Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE
DODÁNY?

Dodací podmínky produktů:
1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi webináře nebo on-line kursu vám
po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou
vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje
k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).
V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení
přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám
bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na
návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle
harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude
platba připsána na můj bankovní účet.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U elektronicky poskytované služby nevznikají, a tedy ani
nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ
S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?
1. Digitální obsah (e-book, online kurzy) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši
elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.
Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a video formáty. Pro
stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu.
Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho
internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě
údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o
návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete
věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých
konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní
konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu nebo
vzdělávací akce uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným
odborníkem nebo splnění jiných podmínek účasti, berte prosím toto doporučení vážně.
Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího
výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení
autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové
údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích
podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a
neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše
údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich
povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet
znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany
autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. E-BOOKY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo
od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření
Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu)
vyloučit. Protože jsem si kvalitou e-booků i on-line kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli
možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem Kupujícím možnost využití garance, tj.
možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě
15 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly
doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak
ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na
lenka.daniel777@gmail.com nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP.
Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového
formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak
odůvodňovat.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám
vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu online produkt. Peníze vám
vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem
platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 9 dnů po její splatnosti,
Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu,
vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
5. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy
v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva
mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší
strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý
dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou
zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li
na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li
Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že
produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady
nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li
spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady
anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od
Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete
požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné,
požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo
neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete
požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla
schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že
bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo
značné obtíže. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou
přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící
část obsahu.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že
produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady
se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete
předem informovat i e-mailem. Pokud vám e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové
údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“
nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce.
Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované
závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám
poskytnu písemné potvrzení.
 
IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte
mě prosím na elektronické adrese lenka.daniel777@gmail.com.
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel
právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k
mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou
e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 8.7.2021